Privacyverklaring deelname project proeftuin ‘Aardgasvrij Boven Pekela en Doorsneebuurt’

Versie 28-04-2020

U heeft interesse getoond in het project ‘Pekela geeft gas!’ van de gemeente Pekela. In deze privacyverklaring leest u alles over hoe uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen worden en voor welke doeleinden uw gegevens worden opgeslagen. 


Projectomschrijving
Het project ‘Pekela geeft gas!’ is beschreven in het Uitvoeringsplan “Aardgasvrij Boven Pekela en Doorsneebuurt” en is opvraagbaar bij de werkgroep van het project. Zie voor contactgegevens de contactpagina van de website.  

Het project is één van de proeftuinen die door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is uitgekozen om als voorbeeld te dienen om Nederland in 2050 aardgasvrij te krijgen. In het project wordt geprobeerd om Boven Pekela en de Doorsneebuurt aardgas vrij te maken. De gemeente Pekela heeft voor dit project een subsidie ontvangen en bekleedt daardoor de rol van opdrachtgever.  

U kunt als huishouden of bewoner besluiten deel te nemen aan het project ‘Pekela geeft gas!’. Hierbij zal worden gekeken naar de manier waarop u gas kunt besparen. Daarnaast zullen wij in de toekomst ook de mogelijkheden bekijken om groente en fruit aan te leveren voor de groen gasproductie. Verderop volgt hierover meer informatie.. 

Uw gegevens zullen in opdracht van de gemeente Pekela en haar projectpartners worden verzameld voor het project ‘Pekela geeft gas!’. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee wordt gedaan en hoe u de wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze privacyverklaring.  

Doel gegevens

Voor de uitvoering van dit project verzameld de gemeente Pekela en haar project partners op basis van wettelijke verplichtingen en publiekrechtelijk taak gegevens. Onder de uitvoering van het project vallen een aantal onderdelen. Deze worden hieronder nader toegelicht:

 • Communicatie rondom uw deelname

Het project ‘Pekela geeft gas!’ is beschreven in het Uitvoeringsplan “Aardgasvrij Boven Pekela en Doorsneebuurt” en is opvraagbaar bij de werkgroep van het project. Zie voor contactgegevens de contactpagina van de website.  

Het project is één van de proeftuinen die door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is uitgekozen om als voorbeeld te dienen om Nederland in 2050 aardgasvrij te krijgen. In het project wordt geprobeerd om Boven Pekela en de Doorsneebuurt aardgas vrij te maken. De gemeente Pekela heeft voor dit project een subsidie ontvangen en bekleedt daardoor de rol van opdrachtgever.  

U kunt als huishouden of bewoner besluiten deel te nemen aan het project ‘Pekela geeft gas!’. Hierbij zal worden gekeken naar de manier waarop u gas kunt besparen. Daarnaast zullen wij in de toekomst ook de mogelijkheden bekijken om groente en fruit aan te leveren voor de groen gasproductie. Verderop volgt hierover meer informatie.. 

Uw gegevens zullen in opdracht van de gemeente Pekela en haar projectpartners worden verzameld voor het project ‘Pekela geeft gas!’. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee wordt gedaan en hoe u de wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze privacyverklaring.  

 • Screening van uw jaarlijkse gasverbruik en opstellen advies

Wanneer u het vragenformulier helemaal heeft ingevuld, zal het adviesbureau Invent contact met u opnemen om een energiescan te maken. Wanneer u op basis van de energiescan een maatwerkadvies wilt laten opstellen, heeft Invent de gegevens over uw gasverbruik en uw woning nodig. Zij gebruikt deze gegevens onder andere om te bepalen welke hybride warmtepomp van meerwaarde is voor uw woning en hoe deze moet worden geplaatst.

 • Benodigde gegevens voor de subsidie aanvraag

Wanneer u subsidie van het project wilt aanvragen, zullen op basis van wettelijke verplichtingen gegevens worden verzameld, zoals uw IBAN-nummer.  Dit geldt ook als u een Energiebespaarlening wilt aanvragen en hiervoor hulp vraagt aan de werkgroep.  

 • Versturen van nieuwsbrieven

Wanneer u toestemming geeft, zal de werkgroep u nieuwsbrieven versturen via de e-mail. Deze nieuwsbrieven zijn om u op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen rondom het project en/of u uit te nodigen voor informatie- en bewonersavonden. Uw naam en e-mailadres worden verzameld op een formulier dat op de website staat of via een formulier dat op bewonersavonden ingevuld kan worden.  

 • Uitlezen slimme meter 

Wanneer u overgaat tot deelname en besluit gas te besparen, zullen wij u de mogelijkheid bieden om uw gas- en elektrisch verbruik real time en online in te zien. U kunt dan van uzelf (individueel) en van de andere deelnemers (geanonimiseerd en gebundeld) zien hoeveel er samen in het dorp bespaard wordt. Deze uitlezing gaat via (de P1-poort van) uw slimme meter. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken, dient u apart toestemming te verlenen. Daartoe nemen wij contact met u op rond de besluitvorming over de investering in hybride warmtepomp, zonnepanelen en kierdichting. 

 • Gasproductie

Het project ‘Pekela geeft gas!’ bestaat ook uit het deelproject “gasproductie”. Dit deelproject bestaat uit de ontwikkeling en mogelijke realisatie van een hoge drukvergisting (AHPD-technologie) gasbrouwerij, waarbij onder andere groente en fruit nodig zijn voor het vergistingsproces. Het Uitvoeringsplan voorziet in een gratis voorziening bij deelnemers waarmee groente en fruit kan worden bijgemengd aan het rioolwater. Het is nog niet zeker of dit onderdeel nodig is. Mocht dat zo zijn, verwachten wij hierover in een later stadium contact met u op te nemen.  

Ontvangers

De gegevens die de gemeente Pekela in het project ‘Pekela geeft gas!’ verzameld, worden beheerd met: 

 • Projectorganisatie

Tijdens de uitvoering van het project is er een aantal partners en partijen actief betrokken. De partijen die met persoonsgegevens werken, hebben een verwerkersovereenkomst met de gemeente Pekela getekend. In deze verwerkersovereenkomst wordt benadrukt dat vertrouwelijk wordt omgegaan met persoonsgegevens. De partners van het project kunnen indien nodig/vereist bepaalde persoonsgegevens van u inzien. Daarnaast is er een aantal partijen actief dat geen gegevens verwerkt, deze partijen hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. 

Werkgroep ‘Pekela geeft gas!’ 
De werkgroep bestaat uit een aantal vrijwilligers (natuurlijke personen) vanuit de lokale gemeenschap. Deze vrijwilligers zijn actief betrokken bij het uitvoeren van het project,  onder andere door het organiseren van bewonersavonden en de het verzorgen van informatievoorziening rondom het project. Deze groep vrijwilligers heeft een geheimhoudingsverklaring getekend met de gemeente Pekela. 

Invent  
Het vragenformulier voor de beoordeling van uw woning zal worden gedeeld met het adviesbureau Invent. Invent is een partner binnen het project ‘Pekela geeft gas!’. Invent zal een maatwerkadvies voor het verminderen van uw gasverbruik opstellen. Uw gegevens worden op uw verzoek gedeeld met de aan het project verbonden installateurs. Zij kunnen op basis van dit maatwerkadvies een offerte uitbrengen. Invent heeft een verwerkersovereenkomst getekend met gemeente Pekela. 

Stichting Samen Energieneutraal  
Stichting Samen Energieneutraal (SEN) bekleedt een actieve rol bij de bewoners begeleiding en bij het opstellen van het gasbesparing advies. Zij krijgt daarbij ondersteuning van de onderneming ‘Ester Boekholt Creatieve Communicatie’. Ester Boekholt zal met name het contact met de bewoners hebben. SEN heeft een verwerkersovereenkomst getekend met gemeente Pekela. 

Enablemi  
Enablemi is betrokken bij de uitvoering van het project. Ze is onder andere verantwoordelijk voor het projectmanagement en bepaalde compliance taken. Enablemi heeft een verwerkersovereenkomst getekend met gemeente Pekela. 

 Holtien11  
Webdesign Holtien11 maakte deze website en is verantwoordelijk voor het goed functioneren van deze website. Zij plaatste een Premium Cookiesbot programma om uw veiligheid zo goed mogelijk te garanderen.  

 • Derden

In het project ‘Pekela geeft gas!’ zijn derden partijen bij betrokken. 

Installateurs
Binnen het project spelen de installateurs een grote rol. Wanneer u besluit om het maatwerkadvies van Invent op te volgen, dan heeft u zelf de keuze door welke installateur u deze opdracht wilt laten uitvoeren. Dit betekent dat u een dienst aangaat met een bepaalde installateur en de daarbij akkoord gaat met het privacy statement van deze installateur. Hoe de installateurs met uw persoonsgegevens omgaan, valt daarom buiten de projectorganisatie. Dit betekent dat de projectorganisatie ‘Pekela geeft gas!’ en daarmee de gemeente Pekela niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. 

Opslag periode  

 • Projectorganisatie

De verzamelde gegevens zullen door de projectorganisatie ‘Pekela geeft gas!’ op basis van de bewaartermijn van de archiefwet voor 10 jaar worden bewaard. Deze bewaartermijn gaat in wanneer de laatste activiteit rondom het project is afgerond. 

 • Derden

De opslagperiode voor de bovengenoemde partijen is verschillend. Zie hiervoor per partij de eigen privacy policy. 

Beveiliging

De persoonsgegevens die door gemeente Pekela of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn beveiligd. Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. 
Bovendien wordt er regelmatig geëvalueerd met de functionaris gegevensbescherming van de gemeente Pekela over hoe de gegevens worden verzameld en waarom deze worden verzameld. 

Cookies website Pekela geeft Gas!

De website Pekela geeft gas! maakt gebruik van cookies om de website goed te laten functioneren. Cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Door het plaatsen van functionele cookies zorgen wij ervoor dat u onze website makkelijker kunt bezoeken. De website wordt beveiligd met Cookiesbot, een programma dat voorkomt dat uw gegevens worden gedeeld met andere websites of organisaties. Zo zijn uw gegevens optimaal beveiligd.
Deze website maakt gebruik van Google Analytics-cookies: 

 • Er is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
 • Het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd;
 • ‘Gegevens delen’ is uitgezet;
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

 

Nieuwsbrieven
Via onze website kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. De door u ingevulde persoonsgegevens (e-mailadres en de eventuele andere velden) worden door ons uitsluitend gebruikt om u onze nieuwsbrieven toe te sturen. Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Als u een nieuwsbrief ontvangt, dan kan het zijn dat ons nieuwsbriefprogramma vastlegt wanneer deze geopend wordt, en op welke links eventueel wordt geklikt.

Onder elke nieuwsbrief staat een link waarmee u zich direct kunt afmelden. U zult dan geen nieuwsbrieven meer ontvangen. In elke nieuwsbrief is ook een link opgenomen waarmee u uw gegevens kunt wijzigen.

Bij het afmelden kan het zijn dat uw gegevens nog niet definitief verwijderd zijn. Mocht u dat willen, dan kunt u ons daarom verzoeken.


Uw rechten

 • Recht op inzage

U hebt het recht om te allen tijde uw gegevens op te vragen die bij het project ‘Pekela geeft gas!’ door de gemeente Pekela vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met de werkgroep van het project. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens. 

 • Recht op rectificatie

Kloppen uw gegevens niet of zijn uw gegevens veranderd? U hebt het recht uw gegevens te laten rectificeren door de projectorganisatie. Wanneer u dit wilt laten rectificeren, neem dan contact op met de werkgroep van het project.

 • Recht op wissen van gegevens

Wilt u niet langer dat uw gegevens voor het project ‘Pekela geeft gas!’ zijn vastgelegd? Dan hebt u het recht op het laten wissen van uw gegevens. Houd u er rekening mee, dat dit van invloed kan zijn op uw actieve deelname binnen het project. Wij raden u daarom aan om eerst met de werkgroep van het project contact te zoeken en gezamenlijk te kijken naar de mogelijkheden en gevolgen. De werkgroep van het project staat onderaan de privacyverklaring vermeld.

 • Recht op het indienen van een klacht

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat de projectorganisatie niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit doe u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met de werkgroep van het project of met de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactpersoon van de werkgroep staat onderaan de privacyverklaring vermeld. 

 • Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wilt u niet dat de gemeente Pekela uw gegevens gebruikt? Dan hebt u het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Houd u er rekening mee, dat dit van invloed kan zijn op uw actieve deelname binnen het project. Wij raden u daarom aan om eerst met de werkgroep contact te zoeken en gezamenlijk te kijken naar de mogelijkheden en gevolgen. De contactpersoon van de werkgroep staat onderaan de privacyverklaring vermeld. 

Plichten

De gegevens die gevraagd zijn om aan te leveren, zijn de minimaal benodigde gegevens voor het uitvoeren van de activiteit rondom het project. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan de projectorganisatie de betreffende dienst niet aanbieden. 

Het project ‘Pekela geeft gas!’ en daarmee de gemeente Pekela, behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer gemeente Pekela dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van het project ‘Pekela geeft gas!’ te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. 

Contactgegevens

Als u vragen heeft over het gebruik en het verwerken van uw gegevens door de gemeente Pekela voor het project ‘Pekela geeft gas!’, dan kunt u contact opnemen met de projectleider: 

Contactpersoon werkgroep: E.R. Matien, projectleider 

E-mail: erik@pekelageeftgas.nl 
Telefoonnummer: 06-24585202 

Mocht u er niet uit komen met de contactpersoon van het project, dan kunt u contact opnemen met functionaris gegevensbescherming van de gemeente Pekela. Neem dan contact op met F.G@dekompanjie.nl